بانک دیجیتال

بانک مرکزی مراکش ورود به ارز دیجیتال را تأیید میکنند.

/digital-banking

آخر هفته ، یک روزنامه مراکشی گزارش داد که بانک مرکزی در حال ورود به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) است. بانک  الغریب (BAM) ، بانک مرکزی مراکش ، به Ledger Insights تأیید کرد که کمیته  ای را برای بررسی موضوع تشکیل داده است. با این حال ، در حال حاضر در  مراحل اولیه است.با دبی اینجا همراه باشید.