سوپرمارکت

سوپر مارکتها برای کار خود نیاز به چه دستگاه هایی دارند؟

/supermarkets

پوزهای فروشگاهی در واقع  کامپیوترهایی هستند با بدنه ی صنعتی و قطعات  داخلی با عمر بیشتر . بنابراین  باید روی آنها سیستم عامل نصب شود و بنا به  هر شغل نرم افزار مورد نیاز را  تهیه کنید . همه ی کشوهای پول پورت اتصال  به کامپیوتر یا صندوق فروشگاهی  را دارند و زمانی که دستور چاپ فاکتور را  برای فیش پرینتر خود ارسال می  کنید در کشو به صورت خودکار باز می شود .بارکد خوان