جیمزوب

جیمز وب تا یک ماه دیگر داده های خود را بطور رسمی منتشر می کند

/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%A8

شمارش معکوس تا انتشار داده های به دست آمده از تلسکوپ جیمز وب آغاز شده است و این تلسکوپ می تواند تا یک ماه دیگر فعالیت های علمی خود را به طور رسمی آغاز کند. این در حالی است که این تلسکوپ در تاریخ ۲۱ تیر ۲۰۲۲ اولین تصاویر رنگی ثبت شده خود را ارسال کرده بود.